81 İLDE HER KONUDA YATIRIM TEŞVİKLERİ - TIKLAYINIZ
Bilişim Sektörüne Yönelik Destekler

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ 

Bilişim Sektörüne Yönelik Destekler

(2012/4 sayılı Tebliğ)

 

Amaç              :  Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve bilişim sektörünün uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi

Kapsam         :  “pazara giriş”, “yurt dışı tanıtım”, “yurt dışı birim”, “belgelendirme”, “ticaret heyeti”, “alım heyeti” ve “danışmanlık” destekleri

Tanımlar       ; Bilişim şirketi: Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya

mikroçip alanında faaliyet gösteren şirketi,

Teknokent: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan

ve faaliyet gösteren bölgeyi veya bu bölgeyi işleten şirketi,

Yararlanıcı: Türkiye ve/veya serbest bölgelerde yerleşik olup bilişim sektöründe

faaliyet gösteren; bilişim şirketlerini, teknokentleri ve işbirliği kuruluşlarını ifade eder.

Başvuru Süresi;  Evrakın düzenlenme tarihi itibari ile 6 ay

 

1. PAZARA GIRIŞ DESTEĞI

Rapor Desteği

Sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler;

Bilişim şirketleri için; %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında,

İşbirliği kuruluşları için; %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Satın alınacak raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 yıllık olmalıdır.
 • Desteğe konu raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin, Bakanlıktan ön onay alınmalıdır.

Bilgisayar Oyunu Desteği

Bilgisayar oyunlarının yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri;

Bir bilgisayar oyunu için; 1 kez olmak üzere %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Desteklenecek pazara giriş giderleri:

 1. Oyun geliştirmeye yönelik yazılım ve lisans satın alma giderleri,
 2. DVD hazırlık giderleri,
 3. Görsel, yazılı ve işitsel medya ile internette yapılan reklam giderleri,
 4. Bilgisayar oyunu için hazırlanan internet sitesinin giderleri.

 

Bilişim şirketlerinin tablet bilgisayarlar, cep telefonları veya mobil cihazlarda kullanılmak üzere üretilen bilgisayar uygulamalarının (aplikasyonlarının), yurt dışı satışına yönelik olarak yaptıkları komisyon giderleri;

Uygulama başına; %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Bu madde kapsamında uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde üretilen uygulamalar desteklenir.
 • Bilişim şirketleri bilgisayar uygulamasını pazarlayan şirketin kestiği komisyon giderleri için 3 aylık dönemler halinde başvuru yapılır.

2. YURT DIŞI TANITIM DESTEĞI

Tanıtım Desteği

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri;

Bilişim şirketleri için; %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında,

İşbirliği kuruluşları için; %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Desteklenecek Giderler

 1. Fuar, kongre ve konferanslarda yapılan sponsorlukların giderleri,
 2. Tercümanlık giderleri,
 3. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),
 4. Yurtdışında gerçekleştirilen görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri, (radyo, televizyon, gazete, dergi, reklam panoları ve internet sitelerinde yapılan reklamlar. Bu mecralarda gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetleri 3 ayı geçemez)
 5. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri, (Organizasyonun zaman, mekân ve etkinlikler açısından araştırma, koordinasyon ve planlamasına yönelik hizmet giderleri, eşleştirme hizmet giderleri ve reklam kampanyalarına yönelik hizmet giderleri)
 6. Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti,
 7. Katalog, broşür ve tanıtım malzeme giderleri, (Katalog, broşür ve tanıtım malzemelerine verilen desteğin toplam miktarı, her bir faaliyet için 5.000 ABD Dolarını aşamaz.)
 8. Danışmanlık giderleri.

 

 • Yapılan tanıtım faaliyetlerine ilişkin faturalarda söz konusu tanıtım faaliyetinin niteliğinin belirlenebilir olması gerekmektedir.
 • Destek talebinde bulunulan tanıtım faaliyeti ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi karşılanmaz.
 • 10.000 ABD Dolarının üstündeki tanıtım giderleri için faturaya ek olarak sözleşmelerin gönderilmesi gerekir.
 • Yapılacak yurt dışı tanıtım faaliyetinin ayrıntılı olarak projelendirilmesi, doğru hedef kitleye ulaşılması, uygun bir organizasyon mekânının seçilmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanılması açısından esastır.
 • Yalnızca ön onay verilen tanıtım programları desteklenir.
 • Bilişim şirketleri veya işbirliği kuruluşları tanıtım programının başlangıç tarihinden en az bir ay önce program taslak faaliyet planı ve tahminî bütçesi ile Bakanlığa ön onay başvurusunda bulunurlar.
 • Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir.

Organizasyon Desteği

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri;

Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşları için;

Etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 kez destek alınabilir.
 • Desteklenebilecek fuar, kongre ve konferanslar Genelge ile düzenlenir.
 • Yukarıda belirtilen tanıtım destek kapsamı uyarınca destek başvurusunda bulunulması halinde aynı etkinlik için bu maddede belirtilen kapsamda destek başvurusu yapılamaz.
 • Desteklenen fuar, kongre ve konferanslar “Desteklenen Organizasyonlar Listesi”nde belirtilmektedir.

Arama Motoru Desteği

Arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri;

Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşları için; %50 oranında ve bilişim şirketi veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Desteklenecek arama motorları “Desteklenen Arama Motorları Listesi”nde belirtilmektedir.

3.  YURTDIŞI BİRİM DESTEĞİ

Bilişim şirketlerinin veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır.

Bilişim şirketleri; her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında,

İşbirliği kuruluşları; her birim başına %70 oranında ve yıllık 300.000 ABD Doları tutarında

Teknokentler; her bir bilişim merkezinin veya irtibat ofisinin kira gideri %80 oranında, her bir birimde çalışan en fazla 2 personelin yıllık brüt ücretleri %50 oranında karşılanır. Kira ve personel gideri bir birim için toplamda yıllık en fazla 600.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • En fazla 10 birim için destek alınabilir.
 • Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açılmış olan bir birim de bu madde kapsamında destekten yararlanabilir.
 • Yurt dışında kurulmuş yerli‐yabancı ortaklığı tarafından açılan birimlerde destek tutarları söz konusu ortaklıktaki hisse nispetinde ödenir.
 • Türkiye’deki yararlanıcı doğrudan veya yurt dışında kuracağı şirket aracılığıyla, yurt dışında birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki yararlanıcı arasında organik bağın olması gerekir.

Organik Bağ; Yararlanıcının tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması veya Yararlanıcının tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması veya Yararlanıcının en az %51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması ile sağlanır.

Birimin açıldığı ülkenin ulusal mevzuatı bu hükmü imkansız hale getiriyorsa bu şart aranmaz.

 

 • Yurt dışındaki şirketin, Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak, daha önce organik bağın olmadığı yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının ya da bir bölümünün Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışındaki şirketin, yararlanıcıdan sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.
 • Destek başvurusuna ilişkin inceleme sonuçlanmadan önce ilgili birimin kapatılması veya organik bağın sona ermesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.
 • Faaliyetine son verilen birim; kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren 1 ay içinde yararlanıcı tarafından, o ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne bildirilir. Söz konusu birim, kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten önceki dönem için destekten yararlanır.
 • Birimi kiralayan ile kiraya veren arasında ortaklık ilişkisinin bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gereklidir.
 • Kira ödemeleri bankacılık yoluyla (EFT, swift, havale, çek veya şirket kredi kartı) yapılmalıdır.
 • Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğu belirtilmelidir. Bu hususun belirtilmemesi durumunda, kiraya verenden fatura veya konuya ilişkin ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair yazı alınması gerekir.
 • Destek kapsamındaki birimin adres değişikliği olursa; eski birimn kapatılmasını müteakip en geç 1 ay içinde yeni birime taşınıldığı Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne bildirilmeli ve yeni kira sözleşmesi onaylatılmalıdır. Bildirim ve onay 1 ay içinde gerçekleştirilmez ise eski birim kapatılmış ve 1 birim hakkı kullanılmış sayılır.
 • Başvuru sahibi, kira sözleşmesini, ödeme belgelerini ve yurt dışında şirket kurmuş ise yurt dışı şirkete ilişkin belgeleri, bir dilekçe ekinde, harcamanın yapıldığı ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne onaylatır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği uygun gördüğü belgelerin üzerine “Süresinde başvurulmuş olup 2012/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde aslına uygunluğu görülerek onaylanmıştır.” şerhini düşüp, imza ve tarih atarak belgeleri başvuru sahibine teslim eder.
 • Düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne ibraz edilmeyen ödeme belgeleri destek kapsamına alınmaz.
 • Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, harcama belgelerinde yer alan tutarların rayiç bedellere uygun olup olmadığını denetler.
 • Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, yararlanıcının yurt dışı birimini ilk destek başvurusunda ve desteğin verilmesi halinde destek süresince her yıl en az bir kez yerinde inceler.

 

4. BELGELENDİRME DESTEĞI

Destek Oranı

Bilişim Şirketlerinin uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyona ilişkin alım, yenileme ve danışmanlık giderleri;

Her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için; %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Desteklenecek Giderler

 1. Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
 2. Belgelendirme tetkik giderleri,
 3. Belge kullanım ücretleri,
 4. Kayıt ücretleri,
 5. Danışmanlık giderleri,
 6. Gözetim giderleri,
 7. Yenileme giderleri.
 • Desteklenecek belge, sertifika ve akreditasyonlar aşağıdaki hali ile “Desteklenen Belgeler Listesi”nde belirtilmektedir. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda listeyi revize eder.

Desteklenen Belgeler

 • ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATIONS (AQAP)
 • CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI)
 • ISO/IEC 27000 SERİLERİ
 • ISO/IEC 20000
 • ISO/IEC 9126
 • IEEE 1471
 • PROJECTS IN CONTROLLED ENVIRONMENTS 2 (PRINCE2)
 • PMI

5.  TICARET HEYETI VE ALIM HEYETI DESTEKLERI

Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Desteklenen Giderler

 1. a.    Tercümanlık giderleri,
 2. b.    Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),
 3. c.    Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri (prodüksiyon giderleri karşılanmaz),
 4. d.    Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,
 5. e.    Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri,
 6. f.     Toplu transferler.
 • Organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan her bir yararlanıcının en fazla 2 temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır. (Ulaşım; Uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti. Konaklama Katılımcı başına günlük 150 ABD Dolarına kadar, oda+kahvaltı konaklama giderleri)
 • Desteklenebilecek reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderlerinin kapsamı Genelge ile düzenlenir.
 • Sadece Bakanlığın koordine ettiği veya işbirliği kuruluşlarının düzenlediği ticaret heyeti ve alım heyeti programları desteklenir.
 • Bir işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kez ticaret heyeti ve en fazla 5 kez alım heyeti desteğinden faydalanabilir.
 • İşbirliği kuruluşlarının ön onay verilen ticaret heyeti veya alım heyeti programları desteklenir. Ön onay başvurusu program başlangıç tarihinden en az bir ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa yapılır.
 • Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir.
 • Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyeti ve alım heyeti programları hariç olmak üzere, en az 5 yararlanıcının katılım sağladığı bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı desteklenir.
 • Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı için destek %90 oranında uygulanır. Hedef ülkeler “Bilişim Sektöründe Hedef Ülkeler Listesi”nde belirtilmektedir.
 • Bakanlıkça organize edilen bir ticaret heyeti programı veya alım heyeti programı; Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılar ile birlikte de gerçekleştirilebilir.

6. DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Destek Oranı

Bilişim şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • Bilişim şirketleri pazarlama stratejisi, akreditasyon, yurt dışı pazar yapısı konularında danışmanlık hizmeti alabilirler.
 • Danışmanlık hizmeti yalnızca Genel Müdürlüğün onay verdiği danışmanlık şirketlerinden alınabilir.
 • Yararlanıcı, alınacak danışmanlık hizmeti konusunda detaylı bilgiler ile söz konusu danışmanlık şirketinin daha önce danışmanlık hizmeti vermiş olduğu en az 3 müşteriden alınmış referans mektubunu, danışmanlık hizmeti başlangıç tarihinden en az 1 ay önce ön başvuru esnasında Bakanlığa sunar.
 • Ön onay başvuruları ile Genel Müdürlüğe yapılır.
 • Genel Müdürlük danışmanlık hizmetini verecek şirketi sektöre ilişkin uzmanlığı ve danışmanlık vereceği konuya ilişkin tecrübesi ve yetkinliği açısından değerlendirir.
 • Bir bilişim şirketi danışmanlık desteğinden bir defaya mahsus faydalanabilir.

 

 

 

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.